به نام خداوند خالق خلاقیت

اتوماسـیون یکـی از فنـاوری هـای مـدرن اسـت کـه در جوامع مختلـف درجهت افزایـش سـرعت، دقت کارها، کاهش اسـتفاده از منابـع، هدایت و کنترل به کار مـی رود و از ایـن رو ضروریسـت از ایـن طـرح و تکنولـوژی در سـه بخـش صنعـت یعنـی تولیـد، انتقـال و توزیـع به بهترین شـکل بهـره بـرداری گردد. در ایـن راسـتا تدویـن سیاسـت هـای توسـعه ای در جهـت نیـل بـه هـدف نهایـی کـه همـان خلـق بالاتریـن ارزش بـرای مشـتریان و کسـب حداکثـر رضایـت آنهاسـت در دسـتور کار ما قرار گرفتـه و به همین منظور نیز افزایش بهـره وری، بهبـود مسـتمر، ارتقای دانش و کاهش هزینه ها جـزء اولویت ها و برنامـه هـای مدیـران ایـن مجموعـه قـرار گرفته اسـت. گـروه سـامان گسـتر بـا راه انـدازی دفاتـر و مراکـز فـروش و خدمـات پـس از فـروش خـود در اسـتان هـای مختلـف ایـران و بهـره گیـری از بهترین مشـاوران ارشـد داخلـی همـواره در تـاش اسـت تـا همـگام با تکنولـوژی هـای روز جهان حرکـت کـرده و بـا انتقال دانش جهانی به کشـور ، سیسـتم های اتوماسـیون در ایـران را بـا پیشـرفت چشـمگیری روبرو سـازد. امیـد اسـت حرکـت و گامهـای اسـتوار مجموعـه کـه از دیـروز شـروع شـده و امـروز بـه اینجـا رسـیده و قرار اسـت فردا ما را به نتایج درخشـان و برجسـته ای برای خانواده بزرگ سـامان گسـتردر حوزه کسـب و کار، در سطح ملی و بین المللـی برسـاند، باعـث کسـب افتخـارات بـرای ایـن مجموعـه در سـطوح بالاتر گـردد و کشـور عزیزمـان ایـران را بـه سـوی سـرآمدی در عرصه هـای گوناگون رهنمون سـازد.

با سپاس
فرامرز مهدوی
مدیر عامل

هیئت مدیره
فرامرز مهدوی
عضو هیات مدیره
رضا مظلومی تبریزی
نایب رئیس هیات مدیره
محمد جواد سبحانی
رئیس هیات مدیره
عباسعلی سبحانی
عضو هیات مدیره
حمید زاغیان
عضو هیات مدیره
(نماینده شرکت اصفهان کلید)
درباره سامان گستر


شـرکت سـامان گسـتر بـه شـماره ثبـت 326832فعالیـت خـود را از سـال 1387آغـاز کـرده و در حـال حاضـر بـه عنـوان یکـی از بزرگتریـن و باتجربـه تریـن شـرکت هـای فعـال در زمینـه اتوماسـیون صنعتـی و تامیـن تجهیـزات الکترونیکـی هماننـد کنتـرل دور موتـور،AC ،DC ســافت اســتارتر، الکتروموتــور و اینورترهــای بــادی و خورشــیدی در سـطوح ولتـاژی HV ،MV ، LVمـی باشـد.

ایـن شـرکت بـا در اختیـار داشـتن مهندسـین و نماینـده های اسـتانی آمـوزش دیـده ، پشـتیبانی و خدمـات پـس از فـروش مناسـبی را بـه کلیـه نماینـدگان و مشـتریان خـود در سراسـر کشـور ارائـه مـی کنـد. شــرکت ســامان گســتر آمــاده ارائــه خدماتــی همچــون مشــاوره شـناخت نیازهـای بـازار و دسـتیابی بـه بهتریـن راه حـل هـا در نصـب و راه انــدازی مــی باشــد.

پيشـينه سـامان گسـتر در تاميـن تجهيـزات الكتريكـي و نيـاز روز افزون صنايـع بـه اينگونـه تجهيـزات باعـث گرديـد، شـركت نسـبت بـه ايجـاد مشـاركت هـای ایرانـی - خارجـی و عقـد قراردادهـای انحصـاری طولانـی مــدت بــا ســازندگان معتبــری كــه در رده هــای بيــن المللــی فعاليــت گسـترده ای دارنـد، اقـدام نمايـد كـه از آن جمله می تـوان به نمايندگی انحصـاری فـروش و خدمـات پـس از فـروش شـركت هـای ذیـل اشـاره نمود:

  • SANTERNO ايتاليا
  • OME ايتاليا
  • TRIOL اوکراین

بدیهـی اسـت ایـن شـرکت با حفـظ پـل ارتباطی خـود با صنایـع گوناگون و ارائـه خدماتـی همچـون نصـب و راه انـدازی و آموزش همـواره در جهت کسـب رضایـت مشـتریان خود می کوشـد اعضـای شـرکت سـامان گسـتر بـه طـور مـداوم جلسـات آموزشـی را در مـکان هـای تولیـدی - صنعتـی برگـزار مـی کنند تـا جدیدتریـن اطاعات را بـه مشـتریان خـود ارائـه دهنـد.

به جرات میتوان گفت دانش ما به اندازه کیفیت ما بالاست.
همگام با دانش

سیاست شرکت سامان گستر بر آن است که فقط به عنوان یک شرکت تجاری و بازرگانی فعالیت ننماید و در این راستا پرسنل واحد خدمات فنی ، به روز رسانی اطاعات فنی خود و آشنایی با صنایع مختلف را در دستور کار خود قرار داده تا بتواند علیرغم ارائه خدمات مربوط به محصولات خود ، به عنوان مشاوری کارآمد در کنار شرکتها و خریداران دیگر باشد.به همین سبب با برگزاری سمینارهای تخصصی و عمومی سعی در افزایش سطح اطاعات فنی خریداران در زمینه اتوماسیون صنعتی را دارد. شرکت سامان گستر از بدو تاسیس عاوه بر تامین نیازهای داخلی نسبت به تامین کالا و ارائه خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه به ویژه افغانستان و کشورهای حوزه خلیج فارس اقدام نموده است.این شرکت تا به امروز توانسته موافقت تعداد کثیری از شرکتها را در استان های مختلف کشور به عنوان نماینده رسمی و انحصاری جلب نماید که این امر در رشد و شکوفایی شرکت سامان گستر سهم بسزایی به خود اختصاص داده است.

مهندسی فروش

8.5درصــد از پرســنل شــرکت ســامان گســتر در واحــد مهندســی فـروش و بازاریابـی فعالیـت مـی کننـد کـه همـواره سـعی نمـوده انـد بـا همـکاری متقابـل بـا نماینـدگان رسـمی و اسـتانی خـود گامـی مهـم در جهـت رشـد و شـکوفایی و رسـیدن بـه اهـداف مجموعـه برداشـته تـا بتواننـد کیفیـت و برتـری محصـولات خـود را در صنایـع مختلـف بـه اثبـات برسـانند.

از جملـه واحـد هـای شـرکت سـامان گسـتر میتـوان بـه دپارتمـان فنی با داشـتن سـهم 35درصد از پرسنل اشـاره کرد.کلیه افراد شاغل در بخش فنی و خدمات پس از فروش دوره های تخصصی مرتبـط بـا فعالیت خـود را در داخـل و خارج از کشـور گذرانیده اند.

شـرکت سـامان گسـتر سـعی نموده به جهت حفـظ پویایـی و ارائه خدمـات سـریعتر و بهتـر، از نیروهـای جـوان و بـا تجربـه اسـتفاده نمایـد بـه طوریکه متوسـط سـنی افراد شـاغل در این شـرکت 35 سـال می باشـد.

شرکای تجاری

شـرکت سـانترنو بـا داشـتن لابراتوارهـای مجهـز و با بکارگیری نیروهـای متخصص از ملیتهای مختلف در سـال 1970فعالیت خـود را در زمینـه اتوماسـیون صنعتـی آغـاز نمـود و در ابتـدا با طراحی و تولید دسـتگاههای کنتـرل دور موتورهای DCتوانسـت گوی رقابـت را از شـرکت هـای دیگـر ربـوده و به عنـوان مرجع ایفای نقـش نماید.

در دهه هشـتاد میادی و پس از مطالعات فراوان توانسـت محصولات جدید خود را در زمینه کنترل دور موتورهای ACطراحی و وارد بازار نماید.

بـا افزایـش قیمـت انـرژی هـای فسـیلی و مطرح شـدن اسـتفاده از انرژی هـای نوین و پایدار در جهان ، شـرکت سـانترنو قـدم در عرصه ای جدیـد نهـاده و در کنـار تولیـد دسـتگاههای کنتـرل دور موتورهـای ACو DCفعالیت خـود را در زمینه تولید مبدل های خورشـیدی و بـادی آغـاز نمـوده و با اسـتفاده از تخصص کارشناسـان مجرب و همچنین مراکز دانشـگاهی ،توانسـت به عنـوان مرجع این تکنولوژی درایتالیـا و در سـالهای بعـد در اروپـا و امریـکا مطـرح شـود تـا جائیکـه امـروزه به عنـوان بزرگترین تولید کننـده و مجـری در زمینه ایجاد نیـروگاه هـای خورشـیدی در جهـان مـی باشـد.محصولات شـرکت سـانترنو با داشـتن 2تـا 5سـال وارانتـی ارائه مـی گردد.گواهینامه های دریافتی این شـرکت تائیدی بر عملکرد و کیفیت محصولات SANTERNOبوده و تمامی محصولات تولیدی سـانترنو مطابق با اسـتانداردهای جهانـی و دارای گواهینامـه های معتبر بین المللی می باشـند.

یکی از دلائل انتخاب شـرکت سـانترنو توسـط شـرکت سـامان گسـتر ، مجموعه کاملی از محصولات است که شـرکت سانترنو در زمینه اتوماسـیون صنعتی ارائه میدهد.شرکت سانترنو دارای:

دستگاه های کنترل دور موتورهای MV-LV) AC)

دستگاههای کنترل دور موتورهایDC

راه اندازهای نرم (MV-LV (SOFT STARTS

راه اندازهای نرم (DC AC (MV,LV

شرکت تریول به عنوان یک موسسه خصوصی از حدود 20سال پیش فعالیت خود را در جهت ارائه خدمات ، R&Dاجرای پروژه ، تولید ، خدمات پس از فروش در حوزه الکترونیک آغاز کرده و در این راستا پیشرفت در تولید و فروش ، پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش محصولات را در دستور کار خود قرار داده است.

درایوهای سرعت متغیر ، سافت استارتر ، Switch boardبرای کنترلEPC

درایوهای فرکانس متغیر مدیوم ولتاژ و سافت استارتر جهت کاربردهایی مانند پمپهای افقی

سیستم کنترل از راه دور

توسعه نرم افزاری

توسعه محصولات سفارشی ( ویژه )

موتورهای خطی شناور و پمپ پیستون ( جهت صنعت نفت )

گردش مالی بالغ بر 80میلیون دلار در سال 20

تجهیزات استخراج نفت و گاز

این شرکت با داشتن 760کارمند در بخشهای مختلف و 150کارشناس و مهندس در قسمت R&Dو پشتیبانی فنی آماده هستند تا هرگونه نیاز مشتری را مرتفع نمایند.

کمپانی OMEدر سال 1960توسط خانواده Orsattiتاسیس و فعالیت خود را به طور انحصاری در زمینه الکتروموتور ، بخصوص الکتروموتورهای آسنکرون سه فاز ادامه داده است.

تجربه ، تکنولوژی و دانش 40ساله ایتالیایی ها در این زمینه عاملی مهم در کیفیت OMEبوده است.

Eبا داشتن بیش از 40سال تجربه در زمینه تولید الکتروموتورهای ضد انفجار و الکتروموتورهای خاص در سطوح ولتاژی پائین ، متوسط و بالا ودرراستای اهداف مشتری مداری ، کنترل کیفی دستگاههای تولیدی خود را با بازدهی بالا توسط تکنسین های متخصص انجام میدهد.

تمامی الکتروموتورهای OMEبراساس نیاز مشتری و مطابق با استانداردهای اروپائی MCE UNELکه پارامترهای بین المللی را در جزئیات ساخت تعریف می کند ساخته میشود.برخی گواهینامه های معتبر OMEعبارتند از

گواهینامه ISO 9001 / VISION 2000به عنوان تولید کننده از انیستیتوRIN

گواهینامه ISO 9001با برگشت از فروش کمتر از% 0.01ناشی از ایرادات ساخت

رضایت نامه اروپایی سازگاری با محیط زیست

شاخصه های اروپایی KVOTO TREATY & ENEA ADDRESSجهت تولید موتورها با بازدهی بالا

تولید کننده رده سوم موتورهایA

تولید کننده رده دوم موتورهای ضد انفجارADP

تولید موتور جهت کاربرد در صنایع دریائی

ضمانت کیفیت

محصـولات شـرکت سـامان گسـتر در ایـران بـا 2و 3سـال گارانتـی در پـروژه هـای مختلـف صنعتـی ایـران ، شـرکت هـای نفتـی ، گاز ، پتروشـیمی ، آب و فاضـاب ، فـولاد و .... مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. از آنجـا کـه خدمـات پـس از فـروش کالا ضامـن بقـا و یکی از عوامل موثر برای رقابت در بازار جهانی می باشـد، شـرکت سـامان گسـتر این امر را در دسـتور کار خود قرار داده و همواره کوشـیده تا به منظور جلب رضایت و ایجاد اطمینان برای مشـتریان خدماتی شایسـته بـه مصرف کننـدگان ارائه دهد.

گواهی نمایندگی
وندورها / رضایت نامه ها

همـکاری بـا شـرکتهای مشـاور در صنایـع مختلـف کشـور و کیفیـت بـالای تجهیـزات باعـث گردید تـا بتوانیـم در مدت زمانـی کوتاه سـهم بزرگـی از بـازار اتوماسـیون را بـه خـود اختصـاص داده و همچنیـن بتوانیـم وارد لیسـت تامیـن کننـدگان کالای شـرکت های مختلفـی همچـون نفـت و گاز پـارس ، شـرکت ملـی گاز ایـران ، شـرکت ملـی مهندسـی و سـاختمان نفت ایـران و .... شـویم.